Lemokh, Karl

Showing all 10 paintings

Karl Lemokh

Lemokh, Karl

A Wretched Boy

Lemokh, Karl

Beggar

Lemokh, Karl

Girl with a Doll

Lemokh, Karl

Morning

Lemokh, Karl

New Family Member

Lemokh, Karl

On the Bench

Lemokh, Karl

The Convalescent

Lemokh, Karl

The Rebuke

Lemokh, Karl

The Sick Child