Alexey Venetsianov

Showing 31–40 of 40 results

Tretyakov Gallery Moscow

Portrait Of Vs Putyatina 1815-1816

State Russian Museum

Reaper 1820s

State Russian Museum

Reapers 1820s

State Russian Museum

Self Portrait 1811

State Russian Museum

Sleeping Herd Boy 1824

Tretyakov Gallery Moscow

Spinner 1820s

State Russian Museum

Threshing Floor 1821-1822

Tretyakov Gallery Moscow

Wet Nurse With A Child 1830

Tretyakov Gallery Moscow

Zakharka 1825