Sevastopol Art Museum

Showing all 28 paintings

Vereshchagin, Vasily

A Japanese Lady

Aivazovsky, Ivan

A Moonlit Night

Zarubin, Viktor Ivanovich

A Quiet Evening

Polenov, Vasily

Antique Landscape

Vorobiev, Maxim

Bosphorus

Rubo, Franc Alekseevic

Cossack Riding a White Horse

Zarubin, Viktor Ivanovich

Evening by the Sea

Makovsky, Konstantin Yegorovich

Funeral of a Child

Nesterov, Mikhail Vasilevich

Girl in Black Dress

Malyutin,Sergei

Hay Provision

Voloshin, Maximilian

Landscape

Voloshin, Maximilian

Landscape

New Paintings

Man with a Clarinet

Polenov, Vasily

Monastery by the River

Rzhevskaya, Antonina

Orphans

Beggrov, Alexander

Pier on the Neva

Shishkin, Ivan

Pine Tree

Savrasov, Alexey

Spring

Kruglikova, Elizaveta

Still Life

New Paintings

Surf

New Paintings

The Fair

New Paintings

The Hunt

Polenov, Vasily

The Pond

Siemiradzki, Henryk Hector

The Prodigal Son

Polenov, Vasily

The Seashore

Samokish, Nikolai

Troika

Aivazovsky, Ivan

View of Bosphorus