Vasily Vasilevich Vereshchagin

Showing 31–60 of 98 results

Tretyakov Gallery Moscow

Kirghiz Bride

Tretyakov Gallery Moscow

Kirghiz Nomads

Vereshchagin, Vasily

Monastery in the Mountains

Vereshchagin, Vasily

Mount Elbrus

Tretyakov Gallery Moscow

Mountain Landscape

Vereshchagin, Vasily

Mountain Roses

Vereshchagin, Vasily

Napoleon and Marshal Lauriston

Vereshchagin, Vasily

Napoleon near Moscow

Vereshchagin, Vasily

Nepalese Village

Vereshchagin, Vasily

On the Danube

Vereshchagin, Vasily

Oxen

Tretyakov Gallery Moscow

Pillar in a Church

Tretyakov Gallery Moscow

Portrait of a Boy

Vereshchagin, Vasily

Portrait of a Butler

Tretyakov Gallery Moscow

Portrait of a Girl

Vereshchagin, Vasily

Rider in Jaipur

Tretyakov Gallery Moscow

Ruins in Ak-Kent

Vereshchagin, Vasily

Ruins in Chuguchak

Vereshchagin, Vasily

Ruins of an Egyptian Temple

Vereshchagin, Vasily

Russian Troops at Shipka

Vereshchagin, Vasily

Samarkand

Vereshchagin, Vasily

Seascape

Vereshchagin, Vasily

Soldier in the Snow

Vereshchagin, Vasily

Soldiers in the Winter Forest

Vereshchagin, Vasily

Soldiers in the Winter Forest

Vereshchagin, Vasily

Sowar the Envoy

Vereshchagin, Vasily

Taj Mahal

Vereshchagin, Vasily

Tashkent Politicians

Vereshchagin, Vasily

Tatar Man from Orenburg Prison